Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Den 2. april 2020 indsatte Folketinget § 81 d i straffeloven — så man kunne idømme firedobbelt straf for “corona-forbrydelser”

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Den 2. april 2020 indsatte Folketinget § 81 d i straffeloven — så man kunne idømme firedobbelt straf for “corona-forbrydelser”

Men hvad betyder det egentligt? — Læs med her
Skrevet af Lennart Kiil

Folkets Avis gennemgår i det følgende en beslutning som blev truffet i Folketinget for et år siden. Og som har haft store konsekvenser for både en række enkeltpersoner og den almindelige retsfølelse i landet.

For et år siden gav Folketinget uhørt vidtrækkende strafforanstaltninger til myndighederne.

Det skete den 2. april. Men det var desværre ikke bare nogen dårlig forsinket aprilsnar.

Autoritære tendenser

Domstolene dømmer — men de dømmer efter de love som politikerne vedtager.

Domstolene kan lidt forsimplet tage stilling til spørgsmålet om skyldighed overfor lovene, men ikke hvilke love der er at dømme efter.

Når en lov vedtages, så skal domstolene bruge den lov hvis det er muligt.

Det er altså således i en hvis forstand politikerne som udstikker retningen for retspraksis i forhold til hvad der kan dømmes for - selvom domstolene også medvirker ved deres afgørelse af hvem som rent faktisk dømmes.

Coronaforbrydelser

Således udstak politikerne en retning den 2. april 2020 da de indsatte en helt ny paragraf i straffeloven:

§ 81 d

Paragraf 81 d handler om at lovovertrædelser skal straffes hårdere end normalt hvis de skønnes at have “baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark”.

Men det var ikke bare en lille tillægsstraf der blev lagt op til.

Med § 81 d i straffeloven blev det muligt at idømme firedobbelt straf for specifikke straffelovsbestemmelser og dobbeltstraf mere generelt — hvis den givne lovovertrædelse eller de givne lovovertrædelser skønnes at have baggrund i eller sammenhæng med Covid-19.

Ja, politikerne udstak en retning til domstolene.

Men det var måske også et signal til borgerne:

I skal vide at der vanker hvis I misbruger situationen eller overtræder loven, så straffer vi jer ekstra hårdt hvis det har noget med covid-19 at gøre.

Gummiparagraffer

Der var i den forbindelse en del fokus på fusk med hjælpepakker som noget der ville blive straffet hårdt. Men reelt var loven meget bredere end som så.

En firedobling af straffen — det er jo helt vildt og noget man kan forholde sig til.

Sagen er så den at rigtigt mange ting kan skønnes at have relation til Covid-19.

Politikerne har da også med lovens Stk. 4 som lyder

Stk. 4. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

åbnet en Pandoras æske.

Det er vel ikke urimeligt at kalde det for en gummiparagraf. Som en elastik kan den udvides efter forgodtbefindende til at omfatte alt muligt mellem himmel og jord.

Denne paragraf giver meget “vilkårlig” magt til domstolene.

Udskudt solnedgang

En “formildende omstændighed” ved politikernes voldsomme tilføjelse til straffeloven var, at den var behæftet med en solnedgangsklausul.

Loven havde altså fra starten en udløbsdato.

Men hvor meget er en sådan værd hvis den kan udskydes efter forgodtbefindende?

Solnedgangsklausulen foreskrev oprindeligt at loven automatisk ville udløbe den 1. marts 2021. Det vil sige at den i dag ikke længere skulle være gældende.

Men den 23. februar 2021 valgte politikerne i Folketinget at forlænge lovens gyldighed til den 1. januar 2022.

Hvem ved om de forlænger igen? Det er i hvert fald hver at holde øje med. Hele ideen med en solnedgang er vel at solen går ned. Begrebet giver ingen mening hvis loven forlænges igen og igen.

Loven

Og til dem som selv vil dykke yderligere ned i sagen og selve loven:

§ 81 d. Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119-122, 133-134 b, 135, 144, 161 og 163, § 172, jf. § 171, stk. 1, § 189, § 247, stk. 2, § 263, stk. 1 og stk. 3, jf. stk. 1, § 263 a, § 285, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, § 286, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, § 287, stk. 1, jf. §§ 276, 276 a, 278, 279, 279 a, 280, 281, 282 og 283, samt §§ 288-290, 290 a og 293, § 299, stk. 2, og §§ 300 a, 301 og 303, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

Stk. 2. Har en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået eller søgt opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien, kan straffen forhøjes således, at den bliver fire gange så høj.

Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelser omfattet af stk. 2 skal der lægges vægt på den opnåede eller tilsigtede vinding.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straf for lovovertrædelser, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2, skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.

Hvem vedtog

Næste gang skal vi se nærmere på hvilke partier som vedtog loven og hvilke partier som valgte at tilsidesætte solnedgangsklausulen.

Kilder

Retsinformation