Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Åbent brev fra Stig Gerdes til Styrelsen for Patientsikkerhed

Skrevet af Bente Stenfalk

Kære Susanne Bjaaland Hertz

 

Svar på brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed af 23.3.17

 

Jeg kan konstatere, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke er tilbøjelige til at lytte til helt almindelig sund fornuft, hvorfor jeg denne gang vil stille nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed anklager mig for at have tage AL medicin fra Karina Hansen, hvilket ikke passer. Jeg har påpeget, at jeg ikke har handlet groft uforsvarligt ved at nedsætte Karina Hansens Olanzapin-dosis en smule, og at hun endda har fået det bedre, men det er Styrelsen for Patientsikkerhed fuldstændig ligeglad med.

 

 1. Hvori består det uansvarlige, jeg skulle have begået ved at nedsætte medicin-dosis, når patienten endda fik det bedre og holdt op med at være overdoseret og stivnet i alle muskler?

 

Risskov Psykiatriske Afdeling anbefalede, da Karina Hansen blev udskrevet d. 30.6.16, at hun hurtigt blev trappet ud af medicinen – jeg har altså gjort, hvad psykiatrien anbefalede.

 

 1. Hvorfor påvirker det ikke Styrelsen for Patientsikkerheds bedømmelse af sagen, når der fremkommer nye fakta, som at medicin-dosis kun blev nedsat?

 

 

***

 

 

Jeg har tidligere sendt disse links om værgemålsloven til Styrelsen for Patientsikkerhed:

 

”Der kan som noget nyt ikke længere ske fratagelse af den personlige handleevne, Den der har fået frataget sin personlige handleevne kan således altid selv indgå personlige arbejdsaftaler og selv bestemme over sin person” https://www.familieadvokaten.dk/Emner/922.html

 

Familieadvokaten skriver: Værgen skal sørge for, at en dom om handleevnefratagelse bliver tinglyst i personbogen, men dette er ikke sket, så handleevnefratagelsen er ikke gyldig.

https://www.familieadvokaten.dk/Emner/927.html

 

Ifølge værgemålsloven skal en læge IKKE indhente en værges godkendelse til langsom seponering.

 

"Værgemålet giver ikke værgen ret til at beslutte tvangsmæssigt at anbringe eller indlægge den pågældende på institution eller hospital, og værgen kan ej heller give samtykke til lægelig behandling, som den pågældende modsætter sig. Den personlige handleevne kan ikke fratages den pågældende efter reglerne i værgemålsloven."

http://www.familieadvokaten.dk/Emner/922.html#1

 

men Styrelsen for Patientsikkerhed affærdiger mig med, at dette åbenbart kun gælder efter min opfattelse.

 

 1. Så vil jeg gerne vide, PRÆCIS hvilke lovparagraffer, der overruler de ovenstående i værgemålsloven nævnte punkter?

 

 

***

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver: ”… samt en beskrivelse af patientens vredesudbrud i perioden fra oktober 2016 til februar 2017, angiveligt fra patientens forældre.”

 

 1. Antyder Styrelsen for Patientsikkerhed at jeg og Karina Hansens forældre lyver om Karina Hansens færre vredesudbrud?

 

 

***

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed afviser en 442 siders lang undersøgelse / rapport af Malcolm Hooper Emeritus Professor of Medicinal Chemistry Department of Life Sciences University of Sunderland, UK, om behandlingen af ME-patienter verden over, og Styrelsen afviser tilsyneladende også, at der ligger en i psykiater-kredse fast forankret procedure for, hvordan man behandler ME-patienter verden over af psykiatere, som mistror patienternes sygdom, og som tror på de såkaldte funktionelle lidelser.

 

Det er en helt uhørt arrogance Styrelsen for Patientsikkerhed lægger for dagen, idet der i denne undersøgelse står nøjagtigt, hvad man også har gjort i Karina Hansens sag.

 

Man påstår, at moderen lider af Münchausen by Proxy, man fratager patienten sin ME-diagnose og tildeler en PAWS-diagnose, Pervasiv Arousal Withdraval Syndrome, og man udsætter patienten for kognitiv terapi og fysisk træning, hvad enten patienten vil det eller ej ved hjælp af tvang, og man giver psykofarmaka. Og PRÆCIS det gjorde man ved Karna Hansen, hvorved hun blev udsat for så stort et chok, at hun mistede lysten og muligheden for at tale.

Det kan kun anses som en overtrædelse af Menneskerettighederne, hvis man tvinger borgere så meget, at de mister talens brug.

Der ligger meget mere evidens på nettet, frit tilgængeligt, for, at det netop er sådan, psykiatere fra den såkaldte Wessely-skole behandler ME-patienter verden over, trods det, at der findes andre og fysiske behandlinger, som virker bedre.

I den omtalte undersøgelse af professor Malcolm Hooper afvises PACE-behandling af patienter også som værende virksomt, og det store PACE-forsøg afvises helt som et forsøg, som bygger på svindel med forskningsresultater og med forsøgspersoners oprindelige sygdom.

(PACE er en forkortelse for Pacing, Activity, and Cognitive behavioural therapy, a randomised Evaluation)

 

 

 1. Hvordan kan Styrelsen for Patientsikkerhed blive ved med at afvise forskning, som gavner patienter?

 

 1. Hvordan kan Styrelsen for Patientsikkerhed blive ved med at anbefale behandling, som skader patienterne, og som patienterne ikke ønsker?

 

 1. Skal det forstås sådan, at Styrelsen for Patientsikkerhed går ind for tvang som den rette behandling af syge borgere, som lider af de såkaldte funktionelle lidelser?

 

 1. Hvorfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed ikke forholde sig til forskning om de i funktionelle lidelser indlemmede sygdomme, som findes i stort tal på nettet, skrevet af førende forskere fra hele verden?

 

 1. Hvorfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed ikke lytte til patienterne, som ikke ønsker psykiatrisk behandling for deres fysiske sygdomme?

 

 1. Mener Styrelsen for Patientsikkerhed, at Karina Hansen har fået det bedre efter den tvang og tangsmedicinering, hun har været udsat for i psykiatrien?

 

 1. Mener Styrelsen for Patientsikkerhed, at det er normalt at syge borgere mister mælet under psykiatrisk behandling?

 

 

 

***

 

 

 

Jeg kan konstatere, at Styrelsen for Patientsikkerhed officielt har frataget mig min autorisation pga. følgende 3 fejlagtige oplysninger:

 

 

 1. Styrelsen for Patientsikkerhed påstod, at jeg skulle have taget AL medicin fra Karina Hansen, hvilket IKKE passer.
 2. Jeg skulle have samarbejdet med psykiater Nils Balle Christensen, som IKKE MERE var Karina Hansens læge.
 3. Jeg skulle have samarbejdet med en x-politimand / værge, som aldrig har gjort andet end at holde med Nils Balle Christensen, og aldrig har hjulpet Karina Hansen med noget som helst. Dette er der IKKE belæg for i værgemålsloven.

 

 

 1. Hvordan kan jeg og alle de borgere, som følger med i Karina-sagen og i min autorisationssag, bevare vor tiltro til systemet, når Styrelsen for Patientsikkerhed IKKE forholder sig til fakta, men forholder sig til opdigtede, fejlagtige og forældede ’oplysninger’?

  

                                                                                                                        

Pudsigt er det i øvrigt også, at min autorisationsfratagelse kom nøjagtigt samtidig med afslaget på aktindsigt i Karina Hansens journal på Hammel Neurocenter…

 

 

 

*** 

 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed anfører:

 

”For så vidt angår det øvrige fremsendte materiale er det styrelsens vurdering, at dette ikke indeholder faktuelle oplysninger om det konkrete behandlingsforløb, som ligger til grund for styrelsens afgørelse. Dette materiale kan derfor heller ikke føre til en genoptagelse af sagen.”

 

 

Jeg har tilbagevist alt, hvad Styrelsen for Patientsikkerhed har anført som sine begrundelser for at fratage mig min autorisation, hvilket Styrelsen for Patientsikkerhed fuldstændig ignorerer.

 

 

 1. Hvilke faktuelle oplysninger kunne f.eks. være af så væsentlig karakter, at det kunne ændre sagens udfald? Dette spørgsmål må gerne besvares med hypotetiske eksempler.

 

 1. Var det lovligt, at Styrelsen for Patientsikkerhed meldte mig til politiet uden at havde undersøgt, om jeg havde gjort noget kriminelt?

 

 

 

Disse 14 spørgsmål vil jeg gerne bede om udførlige svar på.

 

 

Jeg vil anmode om aktindsigt i politianmeldelsen af mig.

 

 

For at denne sag kan blive ordentligt belyst, vil jeg invitere Styrelsen for Patientsikkerhed til at besøge familien Hansen sammen med mig, så Styrelsen ved selvsyn kan se, at Karina Hansen har det godt.

 

 

 

Forhenværende læge

Stig Gerdes

Formand for Borgerretsbevægelsen