Gå til hovedindhold

Danmark er blevet Pampernes Paradis

Der er noget råddent i staten Danmark.

Det må stå klart for enhver som kan tænke.

Det er nemt at finde ud af hvad straffen og straframmen for skattesvig er - altså når man beholder for mange af sine egne penge:

Skattesvig er en form for økonomisk kriminalitet, der består i helt eller delvist at unddrage sig beskatning.

Skattesvig er strafbart efter skattekontrollovens §13, stk. 1, der fastslår, at: Den, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat, afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelse af, om en person er undergivet skattepligt, eller til brug ved afgørelse af skatteansættelse eller skatteberegning, straffes for skattesvig med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289. På samme måde straffes medvirken til skattesvig, jf. straffelovens § 23.

Er forholdet særlig groft betegnes forholdet som "groft skattesvig" eller "skattesvig af særlig grov karakter", og er strafbart efter straffelovens §289, pkt. 1: Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

En stor del af det skattesvig, der finder sted i Danmark, er sort arbejde.

Ovenstående er fra wikipedias opslag om skattesvig.

Eller hvis man kører en udenlandsk bil i Danmark straffes man med dobbeltbøde oveni registreringsafgiften. På investeringer hvor man selv løber risikoen det samme, etc, etc.

Kort sagt straffen for skatteunddragelse er til at føle på her i landet.

Ser man i stedet på opslaget for pamperi i selvsamme leksikon så er der intet at komme efter:

Pamperi har sin oprindelse fra svensk, hvor pamp betyder en tyksak eller en stor karl.

Danmark bruges ordet pamperi og pamper traditionelt om ledere i fagbevægelsen, som udnytter deres stilling til at få ekstra høje lønninger og aflønnede bijob. De bliver pampere når de i kraft mulighederne for høj løn og bijob glemmer hvorfor de er valgt ind i fagforeningen, nemlig at varetage medlemmers tarv.

Ordet bruges også ofte om politikere, der bruger offentlige midler til privatforbrug, og på den måde bruger deres mandat til at skaffe sig selv private goder.

Jeg kan ikke finde så meget som krav om tilbagebetaling, og da slet ikke med morarenter og bøde og dobbeltbøde eller endda fængselsstraf som tilfældet er ved sort arbejder, manglende indregistering, skattesvig, skatteunddragelse og så videre.

Jeg har set enkelte tilfælde af fyringer for misbrug af skatteborgernes midler, men disse fyringer er ekstremt sjældne og ofte får den fyrede så alligevel en stor sum penge - igen skatteydernes penge! - med ud af døren.

Summa Summarum:

I Danmark straffes man ekstremt hårdt for at beholde sine egne penge, mens politikere og bureaukrater i stor stil og med frit spil kan misbruge de penge som tages fra borgerne. Som vi har dokumenteret i vel efterhånden mere end hundrede artikler her på avisen.

Dette indlæg er kommet i stand efter ønske fra de betalende brugere, se her.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.