Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Så er kursen sat for afvikling af Danmark og Europa

Skrevet af Lars Vestergaard

Lars Løkke underskrev i dag FN's såkaldte migrations-pagt.

Det er vigtigt at forstå, at når stater tiltræder internationale konventioner, erklæringer eller pagter, så tilkendegiver staterne samtidig vilje om at ville overholde de internationale forpligtelser.

Det kaldes i juridisk sprogbrug ’Folkeretten’.

”Grundlæggende kan folkeret beskrives som de regler og principper, som regulerer stater og i nogle tilfælde individers adfærd”, skriver Jacques Hartmann i sin bog Danmark ’Den Europæiske Menneskerettighedskonvention’.

I folkeretten er der ikke en lovgiver. De internationale aftaler beskrives som traktater eller konventioner, men kan have mange andre betegnelser såsom pagter, aftaler, hensigtserklæringer o.m.a. Det er gensidigt bindende aftaler; hvorfor skulle man ellers skrive under? Og når der er skrevet under, så bliver aftalen til international praksis, og overtrædelse af aftalen kan medføre tab af prestige og handelsaftaler og økonomiske sanktioner.

Denne aftale er altså politisk forpligtende på linje med andre FN-aftaler. Tro ikke andet.

De internationale aftaler skal overholdes. Hvis aftalerne er relativt ukomplicerede, vil der typisk være normharmoni med gældende dansk lovgivning. Hvis aftalerne ikke er forenelige eller i umiddelbar overensstemmelse med dansk lovgivning, skal dansk lovgivning inkorporere den internationale aftale og forfatte ny lovgivning.

Og når nu Løkke har skrevet under, så vil regeringen inkorporere aftalen i en bekendtgørelse eller i ny lovgivning. Dette sker ubemærket af offentligheden p.g.a. den store mængde love og bekendtgørelser. Der er ingen vagthund eller politisk parti, der kan gennemskue alle bekendtgørelser. Og så fanger bordet.

Når der så samtidig kører holdningskampagner fra både FN og ministerierne, så er vejen banet for katastrofen. FNs migrantkampagne Se denne video og bliv klogere på deres hensigter. Uanset at holdningskampagnen fra FN og ministerierne siger, at det IKKE er juridisk bindende, Jamen, hvorfor skulle man så skrive under? FN er erobret af farlige kræfter.

Underskriften i Marrakesh kan blive Løkkes Waterloo, hvilket ikke er så vigtigt, da hans karriereplaner sikkert allerede er aftalte. Værre er det for resten af Venstre og de andre partier. Det vil stå i deres eftermæle, at de sagde farvel til Europa og ytringsfriheden – samtlige partier foruden DF. Til det kommende Folketingsvalg vil de blive mindet om deres beslutning. Og så må vælgerne jo tage valget.

Statsministeren burde have udvist større kontraktforsigtighed. Underskriften gælder Danmarks fremtid og ikke blot hans egen karriere.

Der er en række punkter, som truer demokratiet:

Migrantpagten - Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - Ikke blot et stykke hvidt papir

Der er en række punkter, som truer demokratiet. Her blot et par nedslagspunkter.

Pkt 4

Denne globale aftale omfatter migranter og præsenterer en samarbejdsrammeaftale, som behandler migration i alle dens dimensioner.

Det handler således om både økonomiske migranter og krigsflygtninge. Alle, der vandrer eller bevæger sig over landegrænser, selv imod modtagerlandendes ønsker, er nu migranter og får ubegrænsede rettigheder.

Pkt 8

Migration har været en del af os mennesker gennem hele vores historie, og vi anerkender, at den er en kilde til velstand, innovation og bærbar udvikling i vores globaliserede verden, og disse positive elementer kan optimeres ved at styrke migrationsindsatsen. Størstedelen af migranterne i dag rejser rundt i hele verden, og det sker på en sikker, ordentlig og reguleret måde. Det kan dog ikke nægtes, at migration har indvirkning på vores lande, lokalsamfund, migranterne selv og deres familier på vidt forskellige – og sommetider også uforudsigelige – måder.

Citat: ’Kilde til velstand, innovation og bæredygtig udvikling’. Skønmalende omskrivning af et politisk mål. Her blåstemples regulære invasioner og krig, som blot er en anden beskrivelse af migration og ønske om nyt territorie og livsgrundlag. Ellers er det blot holdningsmassage, at vi skal acceptere enhver form for folkevandring.

Pkt 10

Denne globale aftale er resultatet af en hidtil uset gennemgang af beviser og data, som er blevet indsamlet ved hjælp af en åben, gennemsigtig og inkluderende proces. Vi har delt vores erfaringer og hørt flere røster, som har været med til at fremme og skabe en fælles forståelse af dette ret komplicerede fænomen. Vi kan konkludere, at migration er med til at definere vores globaliserede verden og skabe forbindelse i samfundet inden for og på tværs af alle områder. På den måde bliver vi alle oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. Vi anerkender, at der er et konstant behov for en international indsats for at styrke vores viden om og analyse af migrationen, da en fælles forståelse kan skabe en politik, som kan danne grundlag for en bæredygtig udvikling for alle. Vi skal derfor indsamle og udbrede kvalitative data. Vi skal sørge for, at både nuværende og evt. kommende migranter er fuldt informeret om deres rettigheder, forpligtelser og muligheder for en sikker, ordentlig og reguleret migration og samtidig er bevidst om de risici, der er forbundet med ureguleret migration. Ligeledes må vi give alle borgere adgang til objektiv, evidensbaseret og tydelig information om de fordele og udfordringer, der er forbundet med migration, med henblik på at undgå misvisende fortællinger, som er med til at skabe en negativ opfattelse af migranter.

Jeg vil gerne betvivle, at der har været en ’åben, gennemsigtig og inkluderende proces’. Det er først her i ellevte time, at offentligheden i Danmark hører om den. Og så er det for sent.

Pkt 14

Vores succes er baseret på landenes gensidige tillid, målbevidsthed og solidaritet for at kunne opfylde de målsætninger og forpligtelser, der er fastlagt i denne globale aftale. Vi forener os i et win-win-samarbejde for at kunne håndtere migrationens udfordringer og muligheder i alle dens dimensioner ved hjælp af fælles ansvar og innovative løsninger. Med dette fælles formål tager vi et historisk skridt, hvor der er fuld opmærksomhed på, at den globale aftale om sikker, ordentlig og reguleret migration. Dette er en vigtig milepæl, men vores indsats stopper ikke her. Vi forpligter os til at fortsætte den multilaterale dialog i FN ved hjælp af en periodisk og effektiv opfølgning og revisionsmekanisme, som sikrer, at ordene i dokumentet bliver omsat til konkret handling – til gavn for millioner af mennesker i hele verden.

Manipulerende sprogbrug. Win-win samarbejde? Innovative løsninger? Flotte ord med et grimt indhold. Og så skal det hele følges op af en revisionsmekanisme, som sikrer, at ordene bliver omsat til konkret handling? Hvem kan sanktionere herefter. Og så siger de juridiske eksperter, at pagten IKKE er juridisk forpligtende? Jamen, hvad læser de så i denne tekst? Det BLIVER forpligtende som alle andre FN-konventioner.

Pkt 16

Give adgang til grundlæggende tjenester for migranter.

Pkt 19

Vi forpligter os til at styrke vores indsats for at sikre, formidle og stille præcise, rettidige, tilgængelige og gennemsigtige oplysninger til rådighed vedrørende migrationsrelaterede aspekter for og mellem lande, lokalsamfund og migranter i alle migrationsfaser. Vi forpligter os desuden til at bruge disse oplysninger i udviklingen af migrationspolitikker, som sikrer en høj grad af forudsigelighed og sikkerhed for alle involverede aktører

Sikke en forpligtelse. Læs den lige et par gange.

a)

Lancere og skabe opmærksomhed omkring en centraliseret og offentligt tilgængelig national hjemmeside for at oplyse om regulære migrationsmuligheder, herunder landespecifikke immigrationslove og konverteringskriterier, legitimationsvurdering,
leveomkostninger og -politikker, visumkrav, ansøgningsformaliteter, gebyrer og arbejdstilladelseskrav, faglige kvalifikationskrav, og ækvivalenser, uddannelses- og studiemuligheder samt betingelser for at kunne formidle migranternes beslutninger.

Hjemmesiden skal så oplyse dig om de fantastiske muligheder i modtagerlandet. Hvordan mon Libyens side kommer til at se ud?

e)  Fremme flersprogede, kønsrelaterede og evidensbaserede oplysningskampagner samt organisere oplysende arrangementer og orientering inden afrejse fra oprindelseslandet i samarbejde med lokale myndigheder, konsulære og diplomatiske repræsentanter, den private sektor, den akademiske verden, organisationer for migranter og diasporaer samt civilsamfundet for at understøtte en sikker, ordentlig og reguleret migration samt fremhæve de risici, der er forbundet med ureguleret og risikabel migration.

Nu kan du forberede din flugt helt åbent og orientere dig bedst muligt fra dit hjemland. Ring til Sverige og undersøg dine muligheder inden den sikre afrejse med rutefly.

Pkt 32

Etablere samfundscentre eller -programmer på lokalt plan for at styrke migranternes deltagelse i modtagersamfundet. Dette gøres ved at inddrage migranter, samfundsmedlemmer, diaspora-organisationer, migrantforeninger og lokale myndigheder i en interkulturel dialog, udveksle historier, mentorprogrammer samt udvikling af erhvervsmæssige forbindelser, som styrker resultatet af integrationen og skaber gensidig respekt.

g)  Drage fordel af migranternes og modtagersamfundets kompetencer samt kulturelle og sproglige færdigheder ved at udvikle og udveksle erfaringer med sidemandsoplæring samt kurser og workshops i kønsrelateret, erhvervsmæssig og borgerlig integration.

Modtagerlandet forpligter sig til uddannelse. Jeg flygter til Saudi Arabien i morgen.

h)  Understøtte multikulturelle aktiviteter gennem sport, musik, kunst, madfestivaller, frivilligt arbejde og andre sociale arrangementer, som kan styrke den gensidige forståelse og anerkendelse af migranternes og bestemmelseslandets kultur.

Nu definerer FN multi-kulti. Skal de så danse folkedans eller cha-cha-cha i Marokko?

i)  Styrke skolemiljøer, som er attraktive og trygge, og som understøtter migrantbørnenes ambitioner, ved at styrke forholdet inden for skolefællesskabet, indarbejde evidensbaseret information om migration i uddannelsesplanerne samt tildele målrettede ressourcer til skoler, hvor der er stort fokus på migrantbørn og deres deltagelse i integrationsfremmende aktiviteter. På den måde understøttes respekten for forskellighed og inklusion, og samtidig forebygges enhver form for diskrimination, herunder racisme, fremmedhad og intolerance.

Pkt 33

Fremme en uafhængig, objektiv og kvalitetsbaseret indberetning i medier, herunder internetbaseret information, herunder ved at sensibilisere og uddanne professionelle mediefolk i migrationsrelaterede problemstillinger og begreber, investere i etiske indberetningsstandarder og annoncering samt stoppe tildelingen af offentlige midler eller materiel støtte til medier, som systematisk støtter intolerance, fremmedhad, racisme og andre former for diskrimination af migranter - under fuld respekt for pressefriheden.

Hvem bestemmer, hvad der må siges? Dette er et frontalt angreb mod ytringsfriheden. Hvis du som borger ikke er interesseret i, at et ukendt antal migranter skal komme til Danmark, så må du ikke tale eller skrive om det, uanset tonen. Det behøver ikke at være fremmedhad, at du stiller spørgsmål ved massive indvandringer. Det er heller ikke racisme. Og hvad er anden form for diskrimination mod migranter?

f)  Fremme oplysningskampagner, som er målrettet oprindelses-, transit- og bestemmelseslande med henblik på at orientere offentligheden om de positive bidrag i forhold til en sikker, ordentlig og reguleret migration - baseret på evidens og fakta - og stoppe racisme, fremmedhad og stigmatisering af alle migranter.

Det er en opfordring til holdningskampagner, som jo også allerede i stort omfang er lykkedes i Danmark både i MSM og DR.

Pkt 34

Vi forpligter os til at investere i innovative løsninger, som fremmer den gensidige anerkendelse af migrantarbejderes færdigheder, kvalifikationer og kompetencer på alle niveauer, samt til at fremme udviklingen af efterspurgte kompetencer for at optimere migranternes jobparathed på det formelle arbejdsmarked i bestemmelseslandet samt i oprindelseslandet, når migranterne vender tilbage dertil, samt til at sikre værdige arbejdsbetingelser i forbindelse med migrationen.

Her opstår en forpligtelse til at uddanne migranten til at kunne varetage et job i hjemlandet. Danmark skal være uddannelsesinstitution for en anden stat. Og der er kun skattebetalerne og borgerne i modtagerlandet til at betale. Det forpligter Lars Løkke sig til.

Pkt 35

d)  At styrke migranter og diasporaers bidrag til deres oprindelsesland, bl.a. ved at etablere og styrke statslige strukturer eller mekanismer på alle niveauer, bl.a. i form af kontorer eller omdrejningspunkter for diasporaer og politiske rådgivningskomitéer for staten, som kan redegøre for migranters og diasporaers potentiale i forbindelse med beslutningstagning på migrations- og udviklingsområdet samt i form af omdrejningspunkter for diasporaer inden for diplomatiske eller konsulære funktioner.

Her skal Lars Løkke sikre, at migranter i Danmark kan fortsætte politiske aktiviteter, som måske ikke er i overensstemmelse med det diktatur, de kommer fra. Således introduceres borgerkrigen fra tilbagestående dysfunktionelle stater, som da Sjælland i efteråret 2018 blev lukket pga. et forestående statsligt dikteret drab.

e)  Udvikle målrettede støtteprogrammer og finansielle produkter, som styrker migranters og diasporaers investeringer og iværksætteri, herunder ved at tilbyde administrativ og juridisk bistand til opstart af virksomheder, tildele startkapital, oprette obligationer og udviklingsmidler for diasporaer, investeringsfonde samt organisere handelsmesser.

Igen kroner, der skal gives til igangsætning af andre staters overskudsbefolkning, så de kan blive hjulpet i gang til indtægter i modtagerlandet. Hvordan vil Lars Løkke finde de penge?

f)  Tilbyde lettilgængelig information og vejledning, herunder via digitale platforme samt skræddersyede mekanismer til migranters og diasporaers koordinerede og effektive finansielle, frivillige eller filantropiske engagement – især i humanitære nødsituationer i deres oprindelseslande, bl.a. ved at inddrage konsulære institutioner.

Hven definerer filantrop i dette tilfælde? Er det indsamling til koranskoler? Og igen skal modtagerlandet finansiere hele festen. Har vi råd, Lars Løkke?

g)  Motivere migranternes politiske deltagelse og engagement i deres oprindelseslande, herunder i freds- og forsoningsprocesser, ved valg og politiske reformer, f.eks. ved at oprette afstemningsregistre for borgere i udlandet samt ved parlamentarisk repræsentation i henhold til national lovgivning.

Som politisk migrant kan du fortsætte i dit nye land, uanset om du er tilhænger af Gülen eller Erdogan. Så er afsenderlandet flyttet helt ind i Danmark. Og ovenikøbet skal migranten med helt ind og sidde i regeringen (parlamentarisk repræsentation). Og du kan som hjemvendt migrant stemme i dit indvandrerland? Eller hvordan fortolkes det?

h)  Fremme migrationspolitikker, som optimerer fordelene for diasporaer i deres oprindelseslande og lokalsamfund. Dette sker ved at sikre fleksible muligheder for at rejse, arbejde og investere med så få administrative byrder som muligt, herunder ved at gennemgå og revidere regler for visum, ophold og statsborgerskab, hvor dette er relevant.

Dette er en forløber for verdensborgerskabet. Du kan da rejse, hvorhen du vil, og modtagerlandet skal sørge for dig. Det er helt ekstremt naivt at tro, at en kristen tysker kan rejse til Pakistan og bede om alle de fordele, som en muslimsk pakistaner kan rejse til Tyskland og bede om. Der er himmelvid forskel på de to stater.

i)  Samarbejde med andre lande, den private sektor og arbejdsgiverorganisationer, så migranter og diasporaer – især dem med omfattende tekniske færdigheder, og som er meget efterspurgt på markedet – kan udføre deres professionelle aktiviteter og indgå i overførsel af viden i deres hjemlande, uden at de nødvendigvis mister deres beskæftigelse, bopælsstatus eller opnåede sociale fordele.

Det ligner næsten en opfordring til industrispionage. Vindmølleindustrien kan så ansætte Pakistanere, som derefter frit og kvit med denne aftale i hånden kan overføre tekniske viden til Pakistan. Mon Dansk Industri bifalder sådan en aftale?

Pkt 38

b)  Vedtage gensidige bilaterale, regionale eller multilaterale sociale sikkerhedsaftaler om overdragelse af opnåede fordele for migrantarbejdere på alle niveauer, som henviser til de gældende sociale beskyttelsesgrænser i de respektive lande, gældende sociale sikkerhedsrettigheder og -bestemmelser, f.eks. pensioner, sundhedsydelser og andre opnåede fordele, eller indarbejde disse bestemmelser i andre relevante aftaler, herunder aftaler om langsigtet og midlertidig arbejdsmigration.

c)  Indarbejde bestemmelser om overdragelse af rettigheder og opnåede fordele i nationale og sociale rammeaftaler om sikkerhed, oprette omdrejningspunkter i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandet, som fremmer migranternes anmodning om overførsel, håndtere de problemer, som kvinder og ældre mennesker kan have i forhold til social beskyttelse, samt etablere passende værktøjer, herunder migrantfonde i oprindelseslandene, som understøtter migrantarbejdere og deres familier.

Sikke en omgang vrøvl, men indholdet kan komme til at betyde, at migranter skal sikres sociale ydelser i deres indvandringsland, som de kan tage med hjem til evig tid. Det er en ensidig forpligtelse, som modtagerlandet får. Og det kan blive voldsomt dyrt. Det sker allerede i dag i et vist omfang. Men med disse bestemmelser bør den næste regering gennemgå HELE den sociale lovgivning og skrive den om, hvis ikke det skal blive en økonomisk pengesluse ud af landet.

Når Løkke kommer hjem

Dette var bare et par hurtige nedslag i de 35 sider, som ’Global Compact for Migration’ fylder. Jeg kan næste håbe, at jeg tager fejl. Dette er naturligvis ikke en udtømmende analyse af konsekvenserne af en underskrift på Global Compact for Migration’, men bare en indledning.

Når Løkke kommer tilbage fra Marrakesh, må han jo sætte gang i det arbejde, som pagten fordrer. Og det er et stort arbejde. Og det bliver dyrt – på alle måder.

Der er store mangler i Marrakesh-aftalen. Der er f.eks. ingen afsnit om befolkningsbegrænsning i migrantpagten; det som netop forårsager den ukontrollerede migration, som verden står overfor.

Det er de dysfunktionelle stater, der vinder på denne migrantaftale med mulighed for at sende overskudsbefolkning ud af landet og direkte ind i velfærdsamfund i Europa. Det er en ensidig aftale, som modtagerlandenes befolkninger eller politikere næppe har læst grundigt nok. En uafvendelig katastrofe for Europas fremtid.