Gå til hovedindhold

Faktatjek: Nej, DR - den nye coronavirus er ikke defineret som "alment farlig sygdom" i Epidemiloven

Af Lennart
Og det gør en enorm forskel i forhold til hvilke tvangsbeføjelser de såkaldte epidemikommissioner må tage i brug

DR havde en interessant omend vældig misvisende og vildledende artikel om om den nye coronavirus, som giver Covid-19, og hvordan sygdommen er stillet i forhold til Epidemiloven.

Epidemiloven fastsætter i hvilke situationer og på hvilken måde der må gribes ind overfor “alment farlige sygdomme” og “øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme” i Danmark.

Herunder hvilke beføjelser myndighederne har over for borgerne.

Ved “almentfarlige sygdomme” forståes ifølge bemærkningerne til Epidemiloven sygdomme med en stor smitterisiko, et sædvanligvis alvorligt forløb og ofte en stor dødelighed. Disse “almentfarlige sygdomme” er opført på lovens Liste A. De øvrige smitsomme sygdomme er på Liste B.

Sondringen er ret væsentlig fordi der ved forekomst af alment farlig sygdom kan iværksættes tvangsforanstaltninger umiddelbart på epidemikommissionernes foranledning, mens de samme tvangsforanstaltninger kun kan iværksættes overfor øvrige smitsomme sygdomme under særlige omstændigheder efter Sundheds- og ældreministerens bestemmelse1.

Det, DR skriver om epidemikommissionens umiddelbare beføjelser omkring “almentfarlige sygdomme”, er derfor slet ikke relevant for den nye coronavirus og Covid-19 som ikke er på Liste A over “almentfarlige sygdomme”.

Artiklen på DR er derfor misvisende.

Interessant nok nævner artiklen ikke sondringen mellem de to lister med et eneste ord. Selvom den flere gange citerer fra lovgivningen.

For god ordens skyld, her er listerne:

Liste A “almentfarlige sygdomme”
Kopper
Alvorlig coronavirusinfektion (Svær akut respiratorisk syndrom (SARS) og Middle East respiratorisk syndrom (MERS))
Viral hæmorhagisk feber (Ebola, Lassa og Marburg) og Krim-Congo hæmorrhagisk feber
Pest
Difteri
Multiresistent tuberkulose (MDR-TB og XDR-TB)
Nipah-virus

 

SARS og MERS er ikke Covid-19, selvom de også er coronavirusser. Den nye coronavvirus, Covid-19, findes derimod på Liste B:

Liste B “øvrige smitsomme sygdomme”
Kolera
Tyfus
Paratyfus
Shigellose
Polio
Meningokoksygdom
Tuberkulose
Hepatitis A (smitsom leverbetændelse)
Salmonellainfektioner
Miltbrand
Mæslinger
Botulisme
Influenza, præpandemisk alarmperiode
Fugleinfluenza
Verocytotoksinproducerende E.coli (VTEC)-infektion
Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)
Ophobning af alvorlig sygdom af ukendt årsag2

 

 

Kilder:

“Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme”

Samt: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213149, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213146


  1. § 10. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen bestemme, at de foranstaltninger, der alene kan iværksættes mod alment farlige sygdomme, jfr. §§ 5-9, også kan iværksættes over for øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme, når disse optræder på en ondartet måde eller med stor udbredelse, eller når andre forhold indebærer en særlig stor risiko for smittespredning.↩︎

  2. Kræver indstilling fra Sundhedsstyrelsen.↩︎