Tvangsisolering og bøder til bryllupsgæster - se den nye epidemilov her

Den nye epidemilov førstebehandles i dag Folketinget
Skrevet af Lennart Kiil

Corona-pandemien har fået sat gang i lovgivningsarbejdet

Den nye epidemilov førstebehandles i dag Folketinget.

Og den nye epidemilov rykker på balancen mellem borgernes rettigheder og politikernes magtbeføjelser – eller som det formuleres på ft.dk

Lovforslaget indfører […] regler om samfundsindgribende foranstaltninger

Hvad der ligger i ordvalget “samfundsindgribende foranstaltninger”, vender jeg tilbage til.

Først lige lidt forhistorie:

Det er formelt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke som står for lovforslaget.

Og han fremsatte det den 22. december 2020.

Loven forventes at blive vedtaget så den er klar til at komme i brug allerede 1. marts i år.

Altså lige inden Jul hvor folk havde travlt med andre ting.

Men hvorfor en “ny” epidemilov når nu der allerede er lovgivning på området?

Den gældende lovgivning giver umiddelbart “kun” mulighed for at pålægge enkeltindivider at lade sig undersøge eller isolere.

Man kan sige at den nuværende lovgivning dermed tager udgangspunkt i en vurdering af den enkelte persons sag.

Hvis man så vurderer at det er relevant at undersøge eller isolere en person, kan dette gøres.

Med den nye lov er der lagt op til en udvidelse af disse beføjelser til at omfatte hele grupper som har opholdt sig på steder med smitte.

Kapitel 6

Samfundsmæssige foranstaltninger

Foranstaltninger over for en flerhed af personer, som har befundet sig på steder med konstateret smitte

§ 28. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at personer, som har befundet sig et bestemt sted, deltaget i en forsamling, ved et arrangement, en begivenhed eller lignende, hvor der er konstateret smitte med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, skal lade sig undersøge af en sundhedsperson eller isolere i en egnet facilitet.

Det er nogle meget generelle formuleringer - især er jeg vil med udtrykket “flerhed af personer”.

Men læser man bemærkningerne til loven, så bliver det mere klart hvad det konkret handler om:

Der vil også efter forslaget kunne fastsættes regler om, at personer, som er ansat i en virksomhed eller går på en skole, hvor der er konstateret smitte, skal lade sig undersøge og/eller isolere. Der vil ligeledes kunne fastsættes regler om, at personer, som har deltaget i en begivenhed, f.eks. en koncert, et bryllup, et sportsarrangement eller lignende, hvor der er konstateret smitte, skal lade sig undersøge og /eller isolere, indtil isolation ikke længere er nødvendigt.

Og

Der vil med den foreslåede bestemmelse kunne fastsættes regler både i de situationer, hvor det ikke er muligt at identificere de enkelte personer, men også i de tilfælde, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende at identificere hver enkelt person, f.eks. gæster til en stor koncert eller sportsbegivenhed, hvor det tidsmæssige hensyn til hurtigt at kunne iværksatte foranstaltninger med henblik på at hindre smittespredning er afgørende.

Loven giver myndighederene mulighed får at sanktionere med bøder.

Der vil med lovforslaget ikke kunne fastsættes bestemmelser om påbud om vaccination.

Lovforslaget udmønter den lovgivningsmæssige del af stemmeaftale af 18. december 2020 indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Susanne Zimmer (UFG).

20201_L134_som_fremsat.pdf